115 Villa Homestay trong Flamingo Đại Lải

A11 – Bách Thanh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Flamingo Đại Lải Resort Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B3 – Anh Vũ – 5pn- View phố

Created with Sketch. 21 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B82 Lâu đài – Flamingo – 3pn – View phố

Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Bạch Yến – 5pn – View hồ

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 450m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B111 – Flamingo – 7pn – View Phố

Created with Sketch. 21 Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B113 – Flamingo – 3pn – View phố

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Flamingo Đại Lải Resort,Vĩnh Phúc, Việt Nam

B125 – Flamingo – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Flamingo Đại Lải Resort,Vĩnh Phúc, Việt Nam

B133 – Flamingo – 3pn – View Hồ

Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

E4 – Hoàng Anh – 2pn – View Hồ

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

F15 – Bách Thanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 13 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt nam

Flamingo – Bách Thanh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 13 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 170m2

Created with Sketch. Flamingo Bách Thanh, Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc, Việt Nam

A16a – Bách Thanh – 2pn – View hồ

Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Flamingo Bách Thanh Unnamed Road, Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Forrest Villa – 1pn – View rừng

Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 90m2

Created with Sketch. Flamingo Đại Lải Resort Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Hoàng Gia – 4pn – View hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Lakeview – 1pn – View hồ

Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 75m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T135 – Thiên Tước – 4pn – View Hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Thiên Yến – 4pn – View hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T137 – Thiên Yến – 5pn – View hồ

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B6 – Anh Vũ – 3pn – View Phố

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T148 – Hoàng Oanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam ,

T142 – Flamingo – 4pn – View phố

Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T140 – Hồng Tước – 4pn – View Hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T100 – Thiên Hạc – 5pn – View Hồ

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T100 – Charm Luxury – 3pn – View Hồ

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T99 – Thiên hạc – 4pn – View Hồ 

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

M3.4 – Charm Villa – 3pn – View Hồ 

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T24 – Hoàng Oanh – 4pn – View phố

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T17 – Hoàng Oanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hilltop 212 – Flamingo – 6pn – View Hồ

Created with Sketch. 22 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

H29 – Thiên Yến – 5pn – View hồ

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Villa Kim Cương 1 – 6pn – View Phố

Created with Sketch. 22 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 450m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hilltop Premium Villa – 3pn – View Hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B105a – Villa 5pn – View vườn

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T108 – Flamingo – 5pn – View hồ

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam,

B129a – Flamingo – 5pn – View hồ

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C11 – Bách Thanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C9 – Bách Thanh – 2pn – View phố

Created with Sketch. 9 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C3 – Bách Thanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Villa 4pn – View hồ

Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Villa 3pn – Căn góc

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

T124 – Thiên hạc – 3pn – View Phố

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam ,

F5 – Đỗ Quyên – 2pn – View hồ

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

A6 – Bách Thanh – 2pn – View Hồ

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

A15 – Bách Thanh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

A18 – Bách Thanh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

A19 – Bách Thanh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C5 – Bách Thanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C17 – Bách Thanh – 2pn – View phố

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

C18 – Bách Thanh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Flamingo – Bách Thanh – 3pn – View phố (Đầu hồi)

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B24 – Thiên Yến – 4pn – View hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B81 – Flamingo – 4pn – View hồ

Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

B122A – Flamingo – 5pn – View phố

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

E9 – Hoàng Anh – 2pn – View hồ

Created with Sketch. 9 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

E10 – Hoàng Anh – 3pn – View hồ

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Ngọc Thanh Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam ,

E19 – Hoàng Anh – 3pn – View phố

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch.